Оценки

ИЗГОТВЯТ СЕ ОЦЕНКИ НА:

- недвижими имоти;

- земеделски земи и трайни насаждения;

- машини и съоръжения;

- търговски предприятия и вземания;

- нематериални активи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА:

- банкови и други финансови институции;

- НАП, АДФИ;

- застрахователни дружества

- За определяне на пазарни наемни цени

- За покупко-продажба на недвижими имоти

- За задбалансово вписване на наети активи и други счетоводни цели

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ за установяване на граници

АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ на недвижими имоти в сгради, за целите на Агенция по Геодезия Картография и Кадастър