Управление на имоти

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Управление на жилищни и търговски имоти, земеделски земи и други имоти

За собствениците на имоти, които не желаят или нямат възможност да управляват своите имоти, предлагаме следните услуги:

- търсене и осигуряване на наематели /при липса на такива/

 - подписване на  договори за наем от името и за сметка  на собственика

 - събиране на месечен наем и превеждане по банков път на собственика

 - заплащане на режийни разходи,  годишни данъци и такси

- посещения и контрол на общото състояние на имота

- почистване и текуща поддръжка на имота

- представляване на собственика пред институции и общи събрания на етажната собственост

- застраховка на имот