За нас

"КСЕН" ООД е създадено в началото на 2008 г. и има богат опит в оценяване, проектиране и управление на имоти, както и в посредничество при сделки с недвижими имоти. 

ИЗГОТВЯТ СЕ ОЦЕНКИ НА: недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения; машини и съоръжения; търговски предприятия и вземания; права на интелектуалната и индустриалната собственост. ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА: банкови и други финансови институции; НАП, АДФИ, застрахователни дружества; за определяне на пазарни наемни цени; за покупко-продажба на недвижими имоти; за задбалансово вписване на наети активи и други счетоводни цели.

ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ за установяване на граници.

АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ на недвижими имоти в сгради, за целите на Служба по геодезия картография и кадастър.

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ и сертифициране на сгради в експлоатация (одитиране); Изготвяне на сертификат за проектни енергийни характеристики; Оценка за съответствие на инвестиционни проекти с изискванията за енергийна ефективност; Изготвяне на оценка на енергийните спестявания на сгради; Консултиране и разработване на проекти, свързани с енергийната ефективност на предприятия, сгради и енергийни системи